FAQ

1. Na czym polega działanie narzędzia Mapping ( Mapowanie Strumienia Wartości)?

Narzędzie to pozwala na wizualizację przebiegu procesu i przepływu informacji  oraz identyfikację marnotrawstwa w procesie; przedstawia stan obecny procesów w jednostce oraz pomaga we wprowadzeniu trwałych i systematycznych usprawnień.

2. Jakie korzyści odnosi organizacja z przeprowadzenia auditu jakościowego procesów?

 • Najważniejsze korzyści dla organizacji z przeprowadzenia auditu jakościowego to:
 • uproszczenie i skrócenie  procesów
 • identyfikacja i eliminacja „wąskich gardeł” w procesie
 • zmniejszenie zależności  i eliminacja czynności powtarzalnych
 • zmniejszenie ilości błędów poprzez eliminację czynności   manualnych
 • poprawa organizacji pracy pracowników
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych,np. koszty materiałów biurowych
 • optymalizacja zatrudnienia poprzez  efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy pracowników
 • optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych
 • podniesienie konkurencyjności organizacji

3. Jakie są etapy auditu wdrożeniowego?

 • Etapy auditu wdrożeniowego:
 • diagnoza stanu obecnego całej  organizacji  bądź  części, której dotyczy wdrożenie
 • zdefiniowanie procesów/czynności  funkcjonujących w jednostce
 • zwymiarowanie procesów/czynności (efektywność procesów, organizacji)
 • przedstawienie  problemów  i obserwacji  zidentyfikowanych w procesach, mających istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji i efektywność procesów
 • rekomendacja zmian w procesach i organizacji pracy  pod kątem  wdrażanego rozwiązania
 • konsultacje przy wdrożeniu